(COVID-19) Niskooprocentowana pożyczka – dla kogo i na jakich zasadach?

Obowiązująca obecnie specustawa (tzw. Tarcza Antykryzysowa) wprowadziła instrumenty wsparcia, które z założenia mają pomóc przedsiębiorcom w walce z negatywnym skutkami COVID-19. Jedną z takich form jest niskooprocentowana, jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (których nie trzeba dokumentować). Udzielona pożyczka może również, pod pewnym warunkami, stać się bezzwrotna. W niniejszym wpisie dowiesz się m.in. komu przedmiotowa pożyczka przysługuje, na jakich warunkach oraz co należy zrobić, aby została umorzona.

1. Kto może starać się o niskooprocentowaną pożyczkę?

Pożyczka przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Kim jest więc ten mikroprzedsiębiorca? Jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Co ważne, mikroprzedsiębiorcą może być nie tylko osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (czyli wpisana w CEiDG), lecz również spółki prawa handlowego, czy wspólnicy spółki cywilnej.

2. Jaka jest kwota pożyczki i ile wynosi jej oprocentowanie?

Pożyczka jest udzielana maksymalnie do kwoty 5.000 zł. W związku z tym może powstać wątpliwość, kto decyduje o wysokości przyznanej pożyczki. Otóż, wypłata pożyczki dokonywana jest na podstawie umowy ze Starostą, po złożeniu stosownego wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W treści wniosku mikroprzedsiębiorca określa kwotę oczekiwanego wsparcia, a zgodnie z zapisami samej umowy pożyczka jest udzielana we wskazanej we wniosku wysokości. Tym samym, po akceptacji wniosku, kwota pożyczka powinna wynosić tyle, ile mikroprzedsiębiorca określił we wniosku.

Jeżeli chodzi o oprocentowanie pożyczki – jest ono stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Czyli w zasadzie ile? Dokładnie 0,0275% w skali roku, gdyż od dnia 9 kwietnia 2020 r. stopa redyskontowa weksli wynosi 0,55 (tj. 0,05*0,55). Dla pożyczki w wysokości 5.000 zł jej oprocentowanie w skali roku wyniesie więc 137,50 zł.

3. Ile wynosi okres spłaty pożyczki i jak ją umorzyć?

Co do zasady okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Niemniej jednak udzielona pożyczka zostanie umorzona, jeżeli spełnisz określony warunek i podejmiesz stosowne działania w odpowiednim terminie. Co w takim razie trzeba zrobić, aby pożyczka (wraz z odsetkami) okazała się bezzwrotna?

Wystarczy, że będziesz prowadził/-a działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, a następnie w terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku złożysz wniosek o jej umorzenie. Pamiętaj o tym, aby we wniosku o umorzenie pożyczki zawrzeć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, wraz z dodaniem klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” W przeciwnym razie będziesz zobowiązany/-a do zwrotu pożyczki wraz z odsetkami, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Urząd Pracy.

4. Co jeszcze warto wiedzieć w związku z pożyczką?

– Wniosek o pożyczkę powinien być złożony dopiero wtedy, gdy Dyrektor odpowiedniego Powiatowego Urzędu Pracy ogłosi stosowny nabór. Śledź więc na bieżąco stronę internetową Twojego Urzędu Pracy, czy ów nabór został ogłoszony (ewentualnie już zakończony);
– Wsparcie w postaci pożyczki stanowi tzw. pomoc publiczną. Ta wiedza może być Ci przydatna w momencie wypełnienia części C Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 przy ubieganiu się o inne formy wsparcia w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej;
– Dla uzyskania opisywanej pożyczki nie musisz wykazywać spadku swoich obrotów gospodarczych, co jest wymagane np. przy dofinansowaniu wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy;
– Mikroprzedsiębiorca niezatrudniający pracowników również ma prawo do uzyskania pożyczki.

Jeżeli chcesz skorzystać z mojej pomocy serdecznie zapraszam do kontaktu
pod numerem telefonu: +48 665 093 001 bądź adresem mailowym: maciej.belda@adwokat-belda.pl
Powrót